دوره انتقال،گاو پیش از زایش،کلسیم جیره،انرژی جیره،تب شیر،هیپو کلسیمی،جیره اسیدوژنیک،کاتیون و آنیون،مکمل خوراکی،پروپیونات،DCAD

تنظیم جیره گاو پیش از زایش از نظر کلسیم و انرژی

تنظیم جیره گاو پیش از زایش از نظر کلسیم و انرژی با توجه به افزایش چشمگیر نیاز دام به کلسیم در زمان زایمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. یکی از مواردی که هنگام تنظیم جیره گاو پیش از زایش بالاترین اهمیت را دارد تنظیم جیره با توجه به ... ادامه مطلب