خوراک TMR به صورت کیوب

مزایا استفاده از کیوب خوراک کامل دام:

  1. دسترسی آزادانه حیوان به مخلوط خوراکی یکنواخت به جای تغذیه جداگانه مواد خوراکی.
  1. جلوگیری از امکان جداسازی مواد خوش خوراک جیره توسط دام.
  2. سهولت در حمل و نقل ؛انبار داری ،صرفه جوی در کارگرعدم نیاز به دستگاه فیدر.
  3. عدم نیاز به تامین علوفه (کاه و یونجه)در طی سال و جلوگیری از ریخت و پاش علوفه و خطاهای کارگر در تغذیه دام.
  4. از کیوب می توان به عنوان تنها جیره غذای روزانه دام استفاده نمود.
  5. تامین مواد غذایی مورد نیاز دام بطور متوازن و یکنواخت و بهبود قابلیت استفاده مواد مغذی مصرفی توسط حیوان.
  6. فراهم آوردن شرایط محیطی مطلوب در شکمبه و جلوگیری از تغییرات سریع بویژه phدرمحیط شکمبه و حفظ سلامتی حیوان.
  7. فراهم آوردن شرایط مطلوب مواد غذایی متعادل برای جمعیت میکروبی شکمبه پایداری عمل تخمیر بهبود راندمان رشد باکتری های مفید در شکمبه