گالری تصاویر

محموله پودر چربی (پالمتیک اسید)100% گیاهی شرکت MUHIBAH مالزی

 

 محموله وارداتی پودر چربی (پالمتیک اسید) 100% گیاهی شرکت DUA KUDA اندونزی

 

 

سمینار علمی ترویجی مزایای استفاده از دان آماده طیور

_

بازدید معاونین اموردام از شرکت نازدانه

_

بازدید هیات پاکستانی از شرکت نازدانه

_

نمایشگاه تهران

_