سموم قارچی و راه های مقابله با مایکوتوکسین ها


خوراك دام بيش از 70% هزينه هاي واحد پرورش را شامل مي شود . مواد اوليه اي كه جهت تامين جيره غذايي دام از مكانهاي مختلف تهيه مي گردد امكان انتقال الودگي ومشكلات مختلفي را به همراه خود به دامداري دارد.

يكي از مشكلات كپك ها و قارچ ها و سم توليدي انها، مايكو توكسين ها مي باشد.

امروزه سموم قارچي يك مشكل جهاني است بطوريكه حدود ۲۵% از غلات توليد شده در دنيا آلوده به مايكو توكسين ها هستند.

قارچ ها موجودات زنده چند سلولي هوازي مي باشند كه نياز هاي انها براي رشد(آب و…) نسبت به باكتريها خيلي كمتر مي باشد.

همه گونه هاي قارچ ها وكپك ها مضر نمي باشند و از گونه هاي مفيد در برخي پروسه هاي توليدي استفاده مي شود.

زمانيكه كپك يا قارچ دچاريكي از استرس هاي دمايي .رطوبتي و …. مي شود در حالت دفاع از خود موادي را بنام سموم قارچي (مايكو توكسين )ترشح مي نمايد كه برروي مواد خوراكي باقي مي ماند .اين مواد در واقع متابوليت ثانويه قارچ ها مي باشند كه نسبت به حرارت بسيار مقاوم بوده و حرارت هاي بالانيز برروي ساختمان انها اثر ندارد.

قارچها وكپك ها در مراحل مختلف رشد گياه از زمانيكه بر روي زمين قرار دارد (قبل از برداشت) تا زمان برداشت- انبار نمودن-حمل ونقل – كارخانجات خوراك سازي و… امكان تشكيل و توليد سموم قارچي را دارند.

همواره اين شبهه پيش مي ايد كه در جايي كه كپك مشاهده نمي شود شايد آلودگي سموم قارچي وجود نداشته باشد . در حاليكه حضور كپك ها دليلي بر حضور يا عدم حضور سموم قارچي نمي باشد . زيرا در زمان و مكاني امكان دارد كه شرايط رشد كپك فراهم بوده و در اثر استرس سم خود را نيز توليد نمايند اما بعد شرايط رشد كپك منتفي مي گردد وقارچ يا كپك  از بين رفته  اما سموم آن  در خوراك هنوز باقي مانده است .

در جايي هم امكان دارد كپك را مشاهده كنيم اما اين كپك هنوز در شرايط استرس قرار نگرفته باشد وسمي از خود توليد ننموده باشد.

نحوه اثرمايكوتوكسين ها

سموم قارچي از طريق سه مكانيسم عمل مي كنند:

۱- ايجاد تداخل در سوخت وساز و جذب مواد مغذي جيره

۲- اثرات منفي بر سيستم غدد درون ريز و برون ريز

۳- سركوب سيستم ايمني

سموم قارچي سبب ايجاد مشكلاتي در حيوانات مي شوند از جمله :

1– افت مصرف خوراك

2– افزايش آسيب پذيري  دربرابر بيماريها با مختل نمودن سيستم ايمني بدن

3– بالا بردن درصد نازايي و افزايش سقط جنين و افزايش آبستني كاذب

4– افزايش سلولهاي سوماتيك موجود در شير

5– بيرون زدگي واژن و التهاب مهبل

6– باقي ماندن سموم قارچي در توليدات دامي كه باعث سرطان در انسان می شود

7– افزايش مرگ و مير

وجود اين سموم باعث ورود كبد در فرايند سم زدايي شده و با توجه به صرف انرژي زياد جهت از دسترس  خارج كردن اين سموم و اينكه كبد بخشي از فعاليتهاي خود را به اين امر اختصاص مي دهد. ميزان بهره وري از انرژي دريافتي حيوان كاهش مي يابد. در نتيجه كبد كه اندام اصلي است آسيب مي بيند.

مايكو توكسين ها اثر باز دارندگي بر روي سيستم ايمني بدن دارند اما نحوه تاثير هر يك از آنها بر روي اين سيستم متفاوت است .هر سه توكسين ( افلاتوكسين – اكرا توكسين – تي تو توكسين) از بيوسنتز پروتئين جلو گيري مي نمايند .

افلاتوكسين با جلو گيري از نسخه برداري

تي تو كسين  (T2Toxin)از طريق اتصال به نقاط خاصي از ريبوزوم

اكرا توكسين با جلوگيري از فعاليت فنيل الانينRNA

سموم قارچي مهم

سه خانواده اصلي قارچهاي توليد كننده مايكو توكسين ها گو نه هاي (آسپرژيلوس-فوزاريوم و پني سيليوم) هستند.

اثرات مايكو توكسين ها تحت تاثيرعوامل مختلفي مانند نوع مايكو توكسين ، مقدار سمي كه حيوان دريافت مي كند ، مدت زمان دريافت سم ، گونه حيوان ، سن حيوان (جوانها حساسترند)، جنس حيوان ( نر ها حساسترند) ، عوامل محيطي مانند استرس و آلودگي هاي باكتريايي قرار مي گيرند.

نشخوار كننده گان كمتر از تك معده اي ها به مايكو توكسين ها حساس هستند، ميكروب هاي شكمبه مسئوليت متابوليز كردن سموم را به عهده دارند.

طيور و اسب به افلاتوكسن حساسترند.

به طور كلي افلاتوكسين ها تحت شرايط گرم وخشك شايع ترند در حاليكه سموم فوزاريم تحت شرايط مرطوب فراوان تر مي باشند.     

سمهاي تريكوتسن خطرناكترين مايكو توكسين ها براي نشخوار كنندگان هستند.

(Trichothecen = Don-Das-T2toxin                                         

تريكو تسن ها از طريق مهار سنتز پروتئين دامنه عوارض وسيعي از كاهش عملكرد ايمني تا مشكلات گوارشي را بوجود مي آورد. بدليل دارا بودن ساختمان غير قطبي اين مايكو توكسين ها توسط تو كسين بايندرها جذب نمي شوند و حتما بايد از روش هاي ميكروبي براي تخريب آنها استفاده شود.

    زيرالنون    Zearalenon)  =   ZEA)

مايكو توكسين زيرالنون از قارچ فوزاريم گونه گراميناريوم توليد مي شود.(F.Graminearum) ZEA. نامحلول در آب و پايدار در برابر حرارت است.ساختار شيميايي زيرالنون شبيه به هورمون استروژن مي باشد . به همين دليل به آن هورمون استروژن كاذب مي گويند و در زمان ورود به بدن سيستم هورموني بدن را مختل مي كند و علايم هورمون استروژن را نمايان مي كند.

زيرالنون مايكو توكسين استروژنيك است.

اثرات زيرالنون:

1-  افزايش سقط جنين

2-  افزايش ترشحات واژن

3- افزايش تورم و بيرون زدگي واژن

4- كاهش باروري

5-  افزايش حجم پستان در تليسه ها

6-  افزايش فحلي كاذب

7- افزايش تعداد تلقيح به ازا هر آبستني

اين سم در مقادير كم باعث بلوغ زود رس و افزايش اندازه پستاني شده و در مقادير بالا منجر به سقط جنين مي شود.

دي اكسي نيوالنول (Don) = ومي توكسين ( Vomi toxin)

مايكو توكسين Don از قارچ فوزاريوم گونه گراميناريوم و كواميناتوم توليد مي شود.رايجترين مايكو توكسين در سيلو Don ميباشد. ميزان اين سم در ذرت سيلو شده و همچنين سبوس گندم زيادتر از ساير اجزاي خوراك مي باشد.

فوزاريم گراميناريوم در گندم و جو پديد مي آورد. همچنين سبب پوسيدگي ساقه ذرت مي شود . نام ديگر اين مايكو توكسين فوزاريم علوفه مي باشد.

ومي توكسين سم تهوع آور و فاكتور مولد استفراغ وعامل كم اشتهايي مي باشد.

اثرات DoN :

 1. افزايش سلولهاي سوماتيك موجود در شير
 2.   كاهش توليد شير
 3. كاهش باروري
 4. اثر منفي بر سيستم ايمني

   تي تو توكسين     (  T2toxin)

مايكو توكسين از قارچ فوزازيوم گونه پوآ و گونه اسپورتريكيوديس(F.sportrichiodes و F. poa) توليد مي شود.

سم T2بسيار مسموم كننده است ، ميزان اين سم در سيلوي ذرت بيشتر از ساير اجزا خوراك است .

اثرات T2:

 1. -اثرات منفي بر سيستم ايمني
 2. -آماس و التهاب روده و شكمبه
 3. خونريزي و زخمهاي شيردان و شكمبه و روده
 4.  مشاهده خون در مدفوع
 5.  فقدان سيكل فحلي

اين سم باعث تحريك پراكسيد شدن چربي و مانع سنتز پروتئين و در نتيجه مرگ سلولي مي گردد.

     فومونيزين  (Fumonisin )

مايكوتوكسين فومونيزين از قارچ فوزاريوم گونه پرو لايفراتوم و مونيليفورم (F.monilform  و F.proliferatum)توليد مي گردد.ميزان اين سم بر روي علوفه هاي سورگوم و ذرت بيشتر از ساير اجزائ خوراك است.

اثرات فومونيزين:

 1. تضيف سيستم ايمني
 2.  بيماري كبدي
 3. تجمع مايعات در ريه

اكرا توكسين ( ochratoxin )

اكرا توكسين توسط قارچهاي پني سيليوم و آسپرژيلوس توليد مي شوند.ميزان اين سم بر روي جو بيشتر از ساير اجزاي خوراك است .سمي ترين آنها اكرا توكسين A مي باشد كه يك نفروتوكسين بالقوه است كه باعث صدمه كليه و مجاري ادراري مي شود . اكرا توكسين A به سرعت در شكمبه گاو شيري توسط پروتوزواهاي شكمبه تجزيه شده اما در مورد گوساله ها سم خطر ناكي است.قارچهاي مولد اين سم در شرايط سرد و مرطوب در علوفه هاي انباري رشد مي كنند.

اثرات اكرا توكسين:

 1. كاهش وزن روزانه
 2. تضعيف مصرف خوراك
 3. تضعيف سيستم ايمني
 4. زخم هاي كليه

     آفلاتو كسين ( Aflatoxin)

افلاتوكسين ها توسط قارچهاي آسپرژيلوس گونه (Flavvousوparasiticus) توليد مي شوند.كلمه Aflatoxin شامل حروف A وF بترتيب نماينده جنس قارچ Aspergilus  وگونه Flavous    كه با لغت Toxin  تركيب شده است.

ميزان اين سم در ذرت ، كنجاله پنبه دانه و بادام زميني و سويا بيشتر از ساير اجزاي خوراك است ، چهار نوع مختلف افلاتوكسين بنامهاي G1،G2،B1،B2 (كه قويترين و متداولترين آنها B1 است) در خوراك ومحصولات دامي شناخته شده است .

اين سم در بدن توسط كبد متابوليت شده  و تبديل به مايكو توكسين هاي ديگر شده و از طريق توليدات دامي به مصرف كنندگان آن منتقل مي شود.چنانچه گاو شيري از خوراك آلوده به افلاتوكسين B  تغذيه نمايد ، آنزيمهاي موجود در كبد آنرا به افلاتوكسن M  تبديل كرده كه در شير و ادرار دفع مي شود.آفلاتوكسين M1وM2   بترتيب از آفلاتوكسين هاي B1وB2 حاصل مي شوند.

آفلاتوكسين B1 از عوامل تراتوژنيك موتاژنيك وسرطانزاي انساني است .هر ۶۵ واحد افلاتوكسين B1  در خوراك مي تواند به ۱ واحد آفلاتوكسين M1در شير دامها تبديل شود. (ميانگين ۱٫۷ درصد از مقدار افلاتوكسين B1  در جيره غذايي دام بشكل متابوليت M1 بداخل شير ترشح مي شود)چنانچه ميزان آفلانوكسين شير خام كمتر از. ppb 0.3 (قسمت در بيليون) باشد در حد ايده ال است.

حداكثر ميزان مجاز آفلاتوكسين در خوراك دام ويا شير كه مخاطره انگيز نباشد را Action Level مينامند. اگر AL شير بيشتر از ppb 0.5 باشد قابل مصرف نبوده وبايد معدوم گردد.

يكي از مشكلات آفلاتوكسين ها مقاومت آنها نسبت به حرارت است .( به مدت طولاني مي توانند دماي ۱۰۰ درجه را تحمل كنند). مقاومت اين سم قارچي از توكسين هاي استافيلوكوكوس اوروئوس وكلستريديوم بوتولونيم هم بيشتر است .

آفلاتوكسين در حرارت پاستوريزاسيون زنده مي ماند وحتي با حرارت دادن نمي توان آنرا از بين برد.( آفلاتوكسين براحتي وارد شير مي شود و در مقابل حرارت و جوشاندن مقاوم است )

سموم قارچي در دماي ۲۵۰ درجه سانتي گراد غير فعال مي شوند ولي روش مناسبي جهت پاكسازي جيره دام نمي باشد.

تابيدن اشعه ماوراي بنفش uv مسموميت افلاتوكسين را كاهش مي دهد.و در صورتي كه به طور مستمر وطولاني مدت استفاده گردد كاملا” آنرا غير فعال مي سازد ولي به دليل هزينه زياد ، اقتصادي نمي باشد.

در توليد افلاتوكسين بحث درجه حرارت ورطوبت نسبي محيط مهم است و در دماي كمتر از ۷ درجه سانتيگراد و بالاي ۴۰ درجه سانتيگراد اين قارچها قادر به توليد توكسين نيستند.( بهترين دما براي توكسين بين ۲۴-۲۸ درجه سانتي گراد و رطوبت ۹۳-۹۸ درصد است ).

هر گونه قصور در خشك كردن محصولات دانه اي ، افزايش رطوبت انبار و توده كردن محصول بر شدت اين كپك ها مي افزايد .

عواملي كه مي توانند باعث رشد قارچها و توليد توكسين شوند عبارتنداز:

 1. آلودگي محصولات كشاورزي قبل از درو
 2.  به تعويق افتادن زمان خشك كردن محصولات و بالا بودن درصد رطوبت آن
 3. آفات نباتي و انباري
 4. شرايط نگهداري مواد غذايي در انبار از نظر ميزان درجه حرارت و رطوبت

سموم قارچي طي ۲تا ۶ هفته به اندازه كافي توليد مي شوند و اثراتش را پس از يك هفته بر حيوان مصرف كننده وارد مي سازند.

اثرات آفلاتوكسين:

 1.   تضيف سيستم ايمني
 2.  اختلال در دستگاه گوارش
 3. پوشش چربي در كبد
 4.  انتقال متابولبت هاي آفلاتوكسين در توليدات دام
 5. اثرات سر طانزايي
 6.  سيروز كبدي

سموم قارچي مي توانند همكاري سينرژيستي با هم داشته باشند كه بسيار مخرب تر مي باشند ازجمله:

  اثر سينرژيستي  DAS   + T2toxin  =   زخمهاي دستگا ه  گوارش /  آبكي شدن مدفوع /  اسيدوز

  اثر سينرژيستي   DON   + T2toxin =   آبكي شدن مدفوع  / كاهش چربي شير

با توجه به اينكه درصد كمي مايكوتوكسين ها توسط ميكربهاي شكمبه خنثي مي شود و مقدار عمده آنها جذب بدن مي شود ، راهكارهايي جهت توكسين زدايي پيشنهاد مي شود از جمله :

الف ) روشهاي فيزيكي

    پاك كردن و غربال كردن دانه هاي آلوده مي توانند ميزان آفلاتوكسين را تا ۵۰% كاهش دهد، همچنين مخلوط كردن خوراك هاي آلوده با خوراكهاي سالم براي رقيق كردن ميزان مايكوتوكسين مناسب و مفيد  است

  جدا سازي دانه هاي شكسته و آسيب ديده

   نگهداري غلات و علوفه ها در مكان خشك با رطوبت كمتر از ۷% (جلوگيري از نوسانات دمايي ،Phو رطوبتي در انبارها)

    غير فعال كردن توسط حرارت و پرتو نگاري

ب)  روشهاي شيمايي

افزايش مواد مغذي مثل پروتئين ، انرژي ( چربي – هيدرات كربن) ويتامين ها ، اسيدهاي آمينه (ليزين- متيونين) مي تواند موثر باشد . اين افزودني ها به سموم متصل شده و مانع از اثر آنها مي شوند.

 آمونياكي كردن غلات آلوده به افلاتو كسين موفقيت آميز است اما اين فرآيند خطر ناك مي باشد.

استفاده از جاذب هاي مايكو توكسين (توكسين بايندر)

يعني موادي كه مي توانند توكسين ها را به خود جذب كرده و بصورت غير قابل جذب از دستگاه گوارش خارج كنند.

    جاذبهاي مايكو توكسين دو دسته هستند:

    جاذب هاي غير الي= توكسين بايندر هاي رسي

    جاذبهاي آلي که شامل ميكروارگا نيسم هاي زنده و عصاره ديواره سلولي مخمر(گلكومانان)

توكسين بايندرهاي رسي

توكسين بايندرهاي رسي از دسته هاي آلومينيم سيليكات، بنتونيت سديم ، بنتونيت پتاسيم، زئوليت و…. مي باشد. بطور كلي از گروه (Hscas)مي باشد.   (hydrated  sodium   calcium almino silicate)

بدليل بار دار بودن ساختارهايي كه دارند (قطبي هستند ) در جهت خنثي نمودن بار ساختار خود با عناصر بار دار ايجاد باند نموده و انها را از دسترس بدن خارج مي كنند.

اين مواد با ايجاد سطح تماس فعال زياد و ايجاد بار الكتريكي ، باعث جذب سموم قارچي شده و بدون جذب از دستگاه گوارش دفع مي گردد،هرچه اين مواد بتوانند سطح فعاليت بيشتري داشته باشند و بار الكتريكي بيشتري توليد كنند كارايي آنها در جذب سموم قارچي افزايش مي يابد.(جذب سموم قارچي در اين توكسين بايندر ها به بار مولكولي و وزن ذرات بستگي دارد)

در واقع توكسين بايندر هاي رسي بر اساس حفراتي كه دارند هر ماده اي را كه شبيه ساختار حفره هايشان باشد بر اساس برخورد با انها بدام مي اندازند كه ساختار اين حفره ها خيلي شبيه به ساختار آفلاتوكسين مي باشد. بنابراين جذب آفلاتوكسين را خوب انجام داده. چون اين توكسين بايندرها فقط سموم پلار(آفلاتوكسين)را جذب می كنند و بر ديگر سموم غير پلار مانند(T2toxinوDinو اكرا توكسين و…) بي اثر است.

همچنين بدليل بار دار بودن اين توكسين بايندر ها (بنتونيت سديم ، بنتونيت پتاسيم، زئوليت) ،عناصرمغذي و باردار جيره غذايي و ويتامين AوE را نيز جذب كرده و آنها را از دسترس بدن خارج كرده و دفع مي كند.

توكسين بايندر هاي رسي (بنتونيت سديم ، بنتونيت پتاسيم، زئوليت) باعث :

 1. كاهش جذب مواد معدني نظير Mn-Zn-Mg-Ca-Na مي شوند.
 2. استفاده از انها در مقادير بالاي ۰٫۵ درصد باعث كاهش عملكرد آنتي بيوتيك هاي قطبي مي گردد.
 3. بنتونيت مي تواند با آنتي بيوتيك هاي تايلوزين و تيل مايكوزين تركيب شود.
 4. توكسين بايندرهاي رسي طبيعي كه از معادن استخراج شده اند (فرآوري نشده اند)مي توانند حاوي سم دي اكسين و فلزات سنگين باشد.

از مزاياي استفاده از جاذب هاي رسي علاوه بر جذب آفلاتوكسين مي توان به افزايش ضريب جذب خوراك بعلت تاخير در حركت مواد غذايي در دسنگاه گوارش اشاره كرد .همچنين بدليل جذب گازهاي سمي آمونياك و… باعث از بين بردن بوي نامطبوع و رطوبت بيشتردر بستر مي گردد.

عصاره ديواره سلولي مخمر (گلوكومانان)

تو كسين بايندرهاي الي بر پايه بتا گلوكاگان(ديواره داخلي مخمر ) مي باشند واز ديواره داخلي مخمر استخراج شده اند داراي ساختار ۱و۳ بتا گلوكان و   ۱و۶ بتا گلوكان بوده و مولكول غير قطبي و بدون بار مي باشند. در نتيجه مواد مغذي جيره و ريز مغذي ها را به خود جذب نمي كنند.

با توجه به ساختار مارپيچي و فنر مانندي كه دارند ظرفيت جذب بالايي دارند بطوريكه ۱ گرم از آنها سطحي برابر ۲۰ متر مربع را پوشش مي دهند . و از طرفي چون بر اساس باندهاي هيدروژني و واندروالسي مايكوتوكسين ها را جذب مي كنند ، ميل تركيبي بالايي براي جذب دارند كه در مقدار كم سم هم موثر واقع مي شوند.  

ديواره سلولي مخمر مي تواند رشد باكتريهاي مصرف كننده لاكتات را براي تثبيت pH شكمبه و رشد ميكربي را افزايش دهد وازاين طريق باعث افزايش مصرف خوراك و بهبود تغذيه و گوارش مي شود.

توكسين بايندري كه از مخمر خشك شده تشكيل شده باشد خيلي ساده تر و ارزانتر از توليد ديواره سلولي مخمر مي باشد و همينطور خاصيت جذب توكسين قارچي در مخمر خشك شده بسیار كمتر از ديواره سلولي مخمر مي باشد.

ديواره سلولي مخمر جاذب اكراتوكسين و زيرالنون است . اما براي مايكوتوكسين هاي كمتر قابل جذب يا غير قابل جذب همچون تريكسونها ، بايد از سم زدايي ميكروبي استفاده كرد.(Trichothecen=don-das-T2txin)                                                                       

در انتخاب توكسين بايندر بايد به نكات زير توجه نمود :

با توجه به كثرت سموم قارچي ، توكسين بايندر بايد بتواند وسيع الطيف باشد.

 با دز مصرف كم از توكسين بايندر جواب مناسب گرفته شود . زيرا دز بالاي مصرف از توكسين بايندر علاوه بر ضرر اقتصادي سبب اشغال شدن فضاي جيره توسط يك جزء غير مغذي مي شود.

پايداري فعاليت توكسين بايندر و مايكوتوكسين به اندازه كافي قوي نباشد اين امكان وجود دارد كه سموم در قسمتهاي انتهايي دستگاه گوارش از جاذب جدا شوند و مجددا فعاليت خود را آغاز كنند.

بالا بودن ظرفيت جذب سموم قارچي جهت جذب آلودگي هاي بالاي سموم قارچي

بالا بودن ميل تركيبي جهت جذب آلودگي هاي كم سموم قارچي

ارايه اطلاعات توكسين علاوه  بر شرايط in- vitro  (آزمايشگاه) بايد شرايط in-vivo (محيط داخل بدن ) را نيز داشته باشد.

مايكو توكسين ها طي مدت ۳۰ دقيقه توسط دستگاه گوارش جذب مي شوند و از آنجائيكه بيشترين مقدار جذب سموم از طريق قسمت ابتدايي  دستگاه  گوارش صورت مي گيرد عمل سريع يك جاذب سموم قارچي بسيار با اهميت است .

با توجه به قطبي بودن توكسين بايندرهاي رسي و جذب سمهاي پلار مانند افلاتوكسين و توكسين بايندرهاي حاوي ديواره سلولي مخمر و جذب اكرا توكسين و زيرالنون توسط انها و توكسين بايندرهاي ميكروبي و جذب تريكوتسنها توسط آنها ، بهترين انتخاب تركيب جاذب هاي سيليكاتي و ديواره مخمري و سم زداهاي بيولوژيكي مي باشد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.